Vacature Operationeel directeur

 

De organisatie

Mekander, uitvaartvereniging voor Groningen en Drenthe

Mekander wil iedere inwoner van Groningen en Drenthe de kans bieden om lid te zijn van een uitvaartvereniging. Leden en nabestaanden profiteren van de vele voordelen van deze authentieke vorm van uitvaartorganisatie.

Mekander en Diedel Wessels Uitvaartverzorging

De uitvaarten van onze leden in Groningen en Drenthe worden verzorgd door Diedel Wessels Uitvaartverzorging. Diedel Wessels is uitvaartverzorger in de provincies Groningen en Drenthe en is een dochteronderneming van Mekander. Als zodanig verzorgt Diedel Wessels de uitvaarten van onze leden tegen zeer lage kosten.

Mekander en OUVW

Mekander is de handelsnaam van de Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam Winschoten (OUVW). De naam Mekander is herkenbaar en raakt de kern van waar de vereniging voor staat: met elkaar, voor elkaar. Mekander is een grote uitvaartvereniging en daardoor staan wij sterker: juridisch, financieel en qua dienstverlening.

Het verzorgingsgebied van Mekander

Mekander is van oudsher sterk in de oorspronkelijke OUVW-regio Oost-Groningen, met name Veendam, Winschoten, Hoogezand en omgeving. Onze leden wonen echter in heel Groningen en Drenthe.

Onze missie en visie

Onze missie is:

  • Wij maken een waardig en piëteitsvol afscheid bereikbaar voor iedereen maar bovenal voor onze leden. Wij ontzorgen door de behoefte rond de betaalbaarheid en uitvoering van de begrafenis of crematie transparant en op excellente wijze in te vullen.

  •  Wij bieden praktische hulp en eerlijke troost voor een ieder ongeacht zijn of haar achtergrond. Daarbij kiezen wij de wens en behoefte als uitgangspunt en verrijken dat met onze kennis van de lokale traditie, de etiquette. Onze medewerkers zijn geworteld in de lokale samenleving zijn maatschappelijk betrokken en zijn deskundig en geven goed advies.

Onze visie is:
  • Onze vereniging en ons uitvaartbedrijf zijn toonaangevend en marktleider binnen het werkgebied en dragen bij aan de instandhouding van de (regionale) natura uitvaartzorg. Dit doen wij vanuit een sterke positie in de regionale uitvaartzorg en bereiken wij door een samenwerking met relevante partijen, het ondersteunen en faciliteren van verenigingen die kampen met continuïteitsvraagstukken, het realiseren van portefeuille groei door fusies en overnames, het voeren van een productieve en efficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast werken wij actief aan kostenbeheersing, kwaliteit en innovatie. We onderhouden het contact met leden, verwijzers, cliënten en zusterverenigingen langs alle kanalen. Ons bedrijf behoudt haar zelfstandigheid en heeft kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel en middelen om zelfstandig aan de groeiende vraag te voldoen.

 

De context

Mekander beschikt over een organisatie van personeel en middelen en bestaat uit diverse bedrijven, met ieder een eigen label, om haar doelen te verwezenlijken. Mekander hanteert voor de uitkering bij overlijden aan haar leden een natura sommen uitkeringssystematiek gebaseerd op pakketwaarden. Deze pakketwaarden zijn zodanig vastgesteld dat daaruit de tot het pakket behorende goederen en diensten kunnen worden bekostigd. Om de belofte aan de leden gestand te kunnen doen is het zaak om de kostprijs van de verleende diensten laag te houden en om deze tevens voortdurend te monitoren. Een efficiënte en optimale inzet van personeel en middelen is daarbij essentieel en cruciaal. De bedrijfsvoering van Mekander is kapitaalintensief en vereist goed (financieel) overzicht en bewuste directe sturing. De financiële ratio’s en actuariële reserves dienen daarbij voortdurend nauwgezet te worden bewaakt. Mekander is lokaal verankerd en heeft een leidende positie binnen haar werkgebied. Mekander is financieel gezond. Mekander is collegiaal en streeft naar instandhouding van de natura uitvaartzorg door een optimale samenwerking met- en ondersteuning van zusterverenigingen.

Wij werken aan een efficiënte, kostenbewuste en wendbare organisatie die toekomstbestendig is. Onze medewerkers hebben de ruimte en beschikken over de middelen om hun werk op excellente wijze uit te kunnen voeren. Wij zijn aanspreekbaar, transparant en laagdrempelig, doen ons werk met aandacht en betrokkenheid vanuit intrinsieke motivatie en wij nemen onze verantwoordelijkheid.

 

Plaats in de organisatie

Mekander kent een eigentijds governance model met een bestuur bestaande uit leden met ieder een eigen aandachtsgebied, ondersteund door een operationeel directeur. De operationeel directeur draagt zorg voor de uitvoering van het beleid en heeft de dagelijkse leiding. De operationeel directeur vormt “de spil” tussen het bestuur – die de leden vertegenwoordigen – en de organisatie.

 

De opdracht

De uitvaartmarkt is volop in ontwikkeling. De marktomstandigheden voor uitvaartverenigingen zijn uitdagend. Door een sterk en daadkrachtig bestuur is Mekander de afgelopen jaren in staat geweest om “het verschil” te maken. Het bestuur van Mekander zet in op kostenbeheersing, kwaliteit en innovatie om haar businessmodel toekomstbestendig te maken en heeft de ambitie om daarbij door te groeien in zowel haar verzekerings- als uitvaartactiviteiten.

De nieuwe operationeel directeur kan het gezicht van de organisatie zijn, onze medewerkers in hun kracht zetten en het beste uit de organisatie naar boven halen en haar potentieel optimaal benutten.

 

De functie

Voor de opvolging van de huidige directeur komt het bestuur graag in contact met kandidaten voor de functie van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze afwisselende functie bent u verantwoordelijk voor de aansturing van zowel de organisatie van de uitvaartvereniging als de organisatie van de uitvaartverzorging. Direct en indirect geeft u leiding aan ca. 25 medewerkers.

U (door)ontwikkelt samen met het bestuur de missie en visie en bepaalt op basis daarvan de strategie.

U geeft uitvoering aan het beleid, monitort en evalueert de resultaten, bedrijfsprocessen en

draagt zorg voor de verdere professionalisering van de organisatie.

Daarnaast ontwikkelt u ondermeer jaarplannen en budgetprognoses.

U zet in op “customer excellence” en houdt daarbij ook oog voor het rendement van de organisatie door het optimaal inzetten van personeel en middelen.

Het betreft een functie van minimaal 32 uur per week.

 

Functie-eisen:

-  Tenminste HBO werk- en denkniveau
-  Bestuurlijke en managementervaring
-  Ervaring in- of affiniteit met de uitvaartzorg
-  Heeft gastvrijheid en hospitality van nature in zich
-  Innovatief
-  Energiek en enthousiast
-  Ervaring met projectmanagement
-  Kennis van- of ervaring met beleggen is een pre
-  Goede teamplayer, peoplemanager met luisterend oor
-  In het bezit van WFT Basis en Vermogen of bereid om deze te halen
-  Empathisch en betrokken
-  Ondersteunt de verenigingsgedachte van Mekander
-  Ondernemende visie op uitvaartzorg

-  Woonachtig in het werkgebied is een pre

Toetsing AFM maakt deel uit van de benoemingsprocedure

 

De competenties:

Authenticiteit

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar het bestuur.

Besluitvaardig

Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt acties of legt zich vast door het uitspreken van zijn/haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.

Integriteit en moreel besef

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Leiderschap

Is in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, ook in kritieke situaties. 

Investeert in een professionele relatie met en legt tijdig verantwoording af aan het bestuur.

Overtuigingskracht

Kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Houdt vast aan zijn/haar (professionele) principes, ondanks druk van anderen.

Resultaat- en klantgericht

Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan de organisatie; heeft hoog kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen. Stelt op effectieve wijze kansen, doelen en prioriteiten vast. Is daarbij gericht op het leveren en waar nodig verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van leden en andere belanghouders. Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de gestelde doelen te kunnen bereiken. 

Samenwerkingsvermogen

Brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze. Heeft oog voor het groepsbelang van uitvaartverenigingen. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en extern mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.

Vakinhoudelijke kennis en visie

Beschikt over de voor de functie vereiste vakinhoudelijke kennis. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen binnen de uitvaartzorg en voor uitvaartverenigingen en kan deze samen met het bestuur vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen van de vereniging en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie

Kan goed naar zichzelf kijken: reflecteert op (en leert van) zijn/haar persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bouwt deze reflectie op een natuurlijke wijze in het handelen in en stimuleert dit binnen de organisatie.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het arbeidsvoorwaardenpakket voor de honorering van de operationeel directeur is afhankelijk van opleiding en ervaring en is marktconform. Binnen het arbeidsvoorwaardenpakket is ruimte voor maatwerk en flexibiliteit.

Start

Zo spoedig mogelijk.

 

Procedure

Planning

- Oriënterende gesprekken met Remuneratiecommissie uit door het bestuur geselecteerde kandidaten week 12 en 13 (20 – 31 maart 2023)
-  Terugkoppeling uitkomst oriënterende gesprekken aan sollicitatiecommissie
-  1e ronde selectiegesprekken door sollicitatiecommissie week 14 (3 – 7 april 2023)
-  2e ronde selectiegesprekken door sollicitatiecommissie week 15 (10 – 14 april 2023)

-  Arbeidsvoorwaarden gesprek/assessment/formele aanname week 16 (17-21 april 2023)

- Indiening verzoek goedkeuring AFM

Aanvullende informatie:

Aanvullende informatie over de functie of de procedure kunt u opvragen bij Albert Kraster (voorzitter) onder telefoonnummer 0648171228 of Elly Heikens (secretaris) onder telefoonnummer 0637565544.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


 

Uitvaart Winschoten

Uitvaart Winschoten
mekanderhartje

Uitvaarten met elkaar, voor elkaar

Elke uitvaart aanzienlijk goedkoper voor leden van uitvaartvereniging Mekander.
Wij houden de contributie laag omdat wij geen winst hoeven te maken.